Kachels voor vaste brandstof, gaskachels en haarden 5 jaar verlengde garantie

Als u uw Yeoman kachel of haard heeft aangeschaft via een van de bij ons aangesloten erkende leveranciers uit ons retail netwerk, dan heeft u automatisch de standaard 2 jaar garantie.


NL_5-Year-Extended-WarrantyDe 2 jaar garantie kan verder worden uitgebreid tot een totale garantieperiode van 5 jaar door het registreren van uw Yeoman kachel of open haard binnen een maand na de de aankoopdatum of installatie datum. De startdatum van de garantieperiode is de datum van aankoop. Voor het registreren en verlengen hebben wij alle gevraagde gegevens van u nodig, om zo de verlenging van uw garantie periode te kunnen activeren. Elk product aangeschaft buiten de door ons erkende leveranciers zal uitsluitend een garantie termijn hebben van 12 maanden het is niet mogelijk deze periode te verlengen.

Voorwaarde van de verlengde garantie is dat de installatie voldoet aan de relevante bouwvoorschriften en van toepassing zijnde regels en wordt uitgevoerd door een bevoegd en gekwalificeerd persoon (geregistreerd bij de HETAS of GasSafe in het VK of gelijkwaardig in andere landen) en dat het installatie-certificaat en het juiste rapport voor ingebruikname zijn ingevuld en worden bewaard door de eindgebruiker. Deze worden meegeleverd met uw installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing.

Voorwaarde van de verlengde garantie is dat uw Yeoman kachel of haard regelmatig wordt onderhouden (iedere 12 maanden) door een bevoegd en gekwalificeerd persoon (geregistreerd bij de HETAS of GasSafe in het VK of gelijkwaardig in andere landen). Documenten en kwitanties m.b.t. jaarlijks onderhoud zijn vereist in geval van een claim tijdens de periode van de verlengde garantie.

Deze garantie is niet overdraagbaar en wordt alleen verlengd voor of ten behoeve van de oorspronkelijke koper van de kachel of de haard. Bewaar uw gedateerde kwitantie als bewijs van aankoop.

Tijdens uw verlengde garantieperiode mogen alleen originele Yeoman reserveonderdelen worden gebruikt voor het onderhoud van uw kachel of haard. Deze reserveonderdelen kunnen rechtstreeks worden besteld bij een Deskundige Dealer.

Verbruiksonderdelen zoals glas, vuurstenen, rooster onderdelen, blokhouders, afschermplaten, aspannen, thermokoppels, waakvlamonderdelen, keramische brandstofeffecten, interne stroken, batterijen en kabelafdichtingen die onderhevig zijn aan normale slijtage of onderdelen die vervangen moeten worden bij het normale onderhoud, zijn uitgesloten van de originele of verlengde garantie.

Neem bij problemen met uw kachel of haard eerst contact op met de Expert Retailer waar het apparaat werd gekocht. De Deskundige Dealer zal onmiddellijk assistentie bieden of namens u contact opnemen met Yeoman.

Uitsluitingen en beperkingen
Deze garantie is niet van toepassing op verbruiksartikelen. Reparatie of vervanging van onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage tijdens de garantieperiode of onderdelen die vervangen moeten worden in verband met normaal onderhoud. Zulke onderdelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot glas, kabelafdichtingen, vuurstenen, rooster onderdelen, blokhouders, afschermplaten, aspannen, thermokoppels, waakvlamonderdelen, keramische brandstofeffecten, batterijen en interne stroken.

De verlengde garantie van Yeoman dekt niet het volgende :

a) Bij normaal gebruik kan de geverfde afwerking van uw Yeoman kachel of haard enigszins van kleur veranderen. Dit wordt als normaal beschouwd en wordt daarom niet gedekt door de garantie.
b) Emaille componenten; waar deze onderdelen onderhevig zijn aan abnormaal hoge temperaturen, chemische schuurmiddelen of thermische schokken, die het schilferen, breken, verkleuren en het vormen van haarscheuren op de emaille afwerking tot gevolg hebben.
c) Schade ten gevolge van installatie en gebruik waar het apparaat niet geïnstalleerd of gebruikt is in overeenstemming met de aanwijzingen voor installatie en bediening van Yeoman of als de installatie niet in overeenstemming is met de plaatselijke bouw-, brand- en veiligheidsvoorschriften.
d) Defecten of fouten veroorzaakt door specifieke plaatselijke omstandigheden zoals problemen met het aantrekken van lucht en defecten in de schoorsteen.
e) De verlengde garantie van Yeoman dekt geen schade die is veroorzaakt door het te hard laten branden van het apparaat. (Raadpleeg de aanwijzingen voor installatie en bediening van Yeoman voor meer informatie)
f) Schade of voortijdige slijtage veroorzaakt door het branden van onjuiste brandstoffen zoals bitumineuze steenkool, “petro-coke” of andere op petroleum gebaseerde steenkool. Ga naar de HETAS website, www.hetas.co.uk, voor een volledige lijst van goedgekeurde brandstoffen die door de garantie worden gedekt. Brandstoffen die niet op deze lijst staan worden niet door de garantie gedekt.
g) Schade veroorzaakt door het branden van materiaal met een hoog creosoot-gehalte of ander geverfd/behandeld hout.
h) Schade veroorzaakt door onbevoegde wijzigingen, gebruik of reparatie
i) Schade of defecten die worden veroorzaakt omdat het product is opgeslagen in een vochtige, onverwarmde omgeving.
j) Gevolgschade (voorzover wettelijk toegestaan) met betrekking tot andere betrokken producten die niet door Yeoman zijn geleverd.
k) Gevolgschade (voorzover wettelijk toegestaan) met betrekking tot decoraties, meubilering of andere huishoudelijke goederen.
l) Kosten voor verwijdering en herinstallatie.

Gerepareerde of vervangen producten worden alleen gedekt voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantietermijn.

Indien u ooit een claim wilt indienen vanwege een gebrek of defect aan het product, dient u uw dealer binnen een redelijke tijdsperiode op de hoogte te brengen. Dit dient doorgaans te gebeuren binnen 14 dagen na de datum waarop het gebrek of defect zichtbaar werd. Als het gebrek of defect meegedeeld wordt na 14 dagen na de datum waarop het gebrek of defect zichtbaar werd, zijn Yeoman niet aansprakelijk voor gebeurtenissen of problemen die optreden na de periode van 14 dagen of die worden veroorzaakt of verergerd door de te korte kennisgeving en hierdoor werd voorkomen dat er actie ondernomen kon worden om de gevolgen die voortkwamen uit het gebrek of defect op een eerdere datum te verminderen of elimineren.

Als de productfout optreedt tijdens de garantieperiode, zullen Yeoman de nodige componenten of goederen om de fout te corrigeren kosteloos toesturen.

De verlengde garantie maakt Yeoman niet aansprakelijk voor speciale, bijkomende of gevolgschade, letsel bij personen of schade aan eigendom, of enige andere gevolgschade die verder strekt dan de wettelijke rechten van de consument. De aansprakelijkheid voor deze kwesties wordt gedekt door de verkoopvoorwaarden van Yeoman.

De totale aansprakelijkheid van Yeoman reikt niet verder dan de aankoopprijs die betaald is voor de goederen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen. In geval van een claim behouden Yeoman zich het recht voor om de goederen in kwestie te vervangen of de aankoopprijs van de goederen terug te betalen.

Uw wettelijke rechten worden door de verlengde garantie van Yeoman niet aangetast.

IN KLEIN GEDRUKTE TEKST:
De bovenstaande garantievoorwaarden worden van kracht per 1 mei 2013 en zijn van toepassing op alle relevante producten die na deze datum worden gekocht. Apparaten die vóór deze datum worden verzonden zullen een andere garantie hebben zoals vermeld in de installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing die werd meegeleverd met het product. Dit is doorgaans een standaard garantie van 2 jaar.

Opmerking: Deze garantie is alleen van toepassing op aankopen in het Verenigd Koninkrijk, Republiek Ierland, Frankrijk, België en Nederland. Aankopen in alle andere landen zijn onderhevig aan de garantievoorwaarden van de verkoper in die markten.